KBT

___________

KBT, förkortning för kognitiv beteendeterapi är en evidensbaserade metod som jag arbetar med.

 

Detta sidfält är under konstruktion och kommer inom kort att uppdateras!

Parterapi

___________

De flesta parterapeuter utgår från nuet i sitt arbete, ibland går vi bakåt i tiden om det behövs för att få förståelse för olika beteenden och agerande. Grundregeln är att vi tar efter vår ursprungsfamiljs beteenden, och då kan det bli en krock utan att man tänker på varför vi agerar som vi gör.

Idag upplever jag att par tar hjälp i ett tidigare skede. vilket är bra – förr var det något mindre som växte tills det blivit så besvärande att man tvingades söka hjälp. Vi hade tidigare en tendens att försöka hantera problemet själva. När man man inte lyckades att reda ut problemet, då sökte vi hjälp. Ju mer avdramatiserat det blir att söka hjälp, desto bättre – då ökar chansen att rädda relationen.

Hur vi lever i nära relationer beror till stor del på våra anknytningsmönster. Dessa kan förändras under livet, men utvecklas framförallt under de första två levnadsåren.
Anknytningsmönster kan delas in i fyra kategorier.

 1. I den trygga anknytningen kan barnet lita på att vårdnadshavaren finns där för barnet och kan hjälpa det i svåra situationer. Barnet blir tryggt och har som vuxen lätt att komma nära andra och fungera i relationer.

 2. I den otrygga och undvikande anknytningen lär sig barnet att det blir avvisat när det behöver hjälp. Det måste klara sig själv i stället för att få närhet och stöd. Som vuxen klarar det ytliga relationer bra, men är distanserade i nära relationer och drar sig undan närhet.

 3. I den otrygga och ambivalenta anknytningen blir barnet växelvis omhändertaget eller avvisat av de vuxna. Det utvecklar rädsla och separationsångest. Som vuxna har de stark längtan efter närhet och kan därför även undvika nära relationer.

4. I den otrygga och desorganiserade anknytningen har barnet fått utstå fysisk eller psykisk misshandel, eller föräldrar som inte kan tolka barnets beteende och kanske reagerar med ilska på barnets gråt. Som vuxen kan detta innebära svåra relationsstörningar.

De mest vanliga utmaningarna vi har är,

1.Kommunikationproblem

2.Brist på närhet och sexualitet

3.Stressrelaterade problem – vi har för mkt att göra

4.Tillitsproblem

5.Någon form av besvikelse

6.Utvecklas åt olika håll/vill olika 

Jag har arbetat med ca 550 par genom åren – Jag använder mig av KBT och Imago metoden. Du/ni kan kontakta mig så berättar jag mer.

 

 

Enskild terapi

___________

Samtliga psykologer/psykoterapeuter på mottagningen har flera års erfarenhet av att arbeta med psykisk ohälsa i alla dess former. I den individuella terapin kan du få hjälp, stöd och vägledning för att må bättre och bryta dina vanor. De första samtalen är ett så kallat bedömningsssamtal. Vi samlar då in så mycket information om dig som möjligt gällande din problematik, livssituation, mål och dina behov för att kunna anpassa en behandlingsplan. Vi får ofta frågan hur många sessioner det krävs, det är dock svårt att säga  hur lång en behandling är då det varierar beroende på problematik, livssituation och behov. Det rekommenderas att gå en gång i veckan men det går också bra att glesa ut sessionerna och träffas mer sällan. Jag /vi arbetar självklart enligt evidensbaserade KBT-metoder.

COACHING

 

Jag anser coaching tar upp frågan om framtida möjligheter inte om begångna misstag eller missbedömningar – min min roll som business coach handlar om framtida möjligheter.

Jag  har parallellt till min roll som psykoterapeut verkat som affärscoach för flera företag – Care On, Nextjet, Cynober, HM, Mr Smith, Nextjet Ljung&Sjöberg Monteriva med flera – för mig handlar coachning om hur något görs som om vad som görs. De resultat som uppnås genom coaching beror i hög grad på den stödjande relationen mellan den som coachar och den som skall bli coachad och på vilka kommunikationsmedel och vilken kommunikationsstil som används. Den som skall coachas söker kunskap från sig själv med stöd och stimulans från mig som coach – målet är att förbättra resultaten det överskuggar hela andemeningen i våra samtal, och inte minst hur man bäst kan uppnå det.  

STRESSHANTERING

___________

Långvarig stress är mycket skadligt för oss och leder inte sällan till allvarlig psykisk ohälsa som nedstämdhet, depression och möjlighet till utbrändhet. Det finns påtagliga signaler, både av fysiska, känslomässiga och kognitiva karaktärer. De vanligaste signalerna är att minnet påverkas, vi blir också känsliga för sinnesintryck, starka känsloreaktioner och till sist sömnsvårigheter.

Kanske kommer vi på oss själva med att glömma saker på ett sätt som vi inte är vana vid. Vi går in i ett rum för att göra något, men när vi väl är där kommer vi inte ihåg vad det var. Kanske gör du en presentation för en kund och hamnar i en blackout, du minns helt enkelt inte vad du skall förmedla. När någon sedan frågar – hur det gick med det där kundsamtalet har vi inte en aning om vad som faktiskt hände. Problem med korttidsminnet är ett av de vanligaste symptomen vid kronisk stress, vilket har att göra med att den del i hjärnan där viktiga minnesfunktioner finns tagit skada av tillståndet.

Kanske har vi märkt att vi har blivit ”onormalt” känsliga för höga ljud eller starkt ljus. Vi kanske skulle gå på teater med en vän men kunde inte koncentrera oss på dramat eftersom vi upplevde ljudeffekterna så starka och obehagliga. Vi klagar högljutt på vår sambo när denne skruvar upp belysningen/musiken.

Det är som om våra känslor konstant ligger utanför kroppen. Vi är nära att börjar gråta när vi får ett bakslag även om det inte är något stort i sig. Eller när vi ser media som beskriver en svår situation, om vi spiller te på kläderna. Eftersom vi får en ökad irritabilitet höjer vi rösten åt en kollega när hon eller han ber om hjälp. Skrikiga barn är heller inte att önska, vi reagerar helt enkelt på ett sätt som inte står i proportion till den faktiska situationen. Känner du igen dig skall du söka stöd.

 

 

ALKOHOLPROBLEMATIK

___________

I dagligt tal delar vi kliniker in grad av alkoholproblem utifrån följande kriterier – Brukare – Riskbrukare – Missbruk – Beroende, brukare är de som dricker med medveten måtta, riskbrukar blir många av oss på  sommaren tex då grillfester, semester, AW gör att alkoholintaget tilltar, missbruk då har alkoholen blivit en del i din vardag med olika negativa konsekvenser för dig privat och på ditt arbete, både direkt som indirekt. En som är beroende har skadat sin hjärna så pass mycket att återvända till livet som ”nykterist” oftast inte är möjligt – du blir i bästa fall nykter alkolist. De två sista  kriterierna går från mild – måttlig till svår. 

Jag behandlar genom 12-stegsprogrammet och med KBT med syfte att få dig att minska på ditt alkoholintag till att inse vad som för dig är absolut nödvändigt beslut. Många med alkoholproblem lever med skam och skuldkänslor samt stark förnekelse som tär på ditt psyke. Denna problematik har jag arbetat med sedan 2008.

Idag har cirka 1000 000 människor i Sverige ett riskabelt alkoholintag det motsvarar ca 20% i arbetslivet. Ta kontakt med mig så berättar jag mer.

SPELMISSBRUK

___________

Spel om pengar är ett tilltagande problem i Sverige – cirka 170 000 personer beräknas ha påtagliga besvär med spel om pengar vilket motsvarar ca två procent av den vuxna befolkningen – ytterliggare fem procent spelar på ett riskabelt vis. Spelberoende liknar i många avseenden alkohol och drogberoende framför allt när det avser hjänans belöningssystem och de psykosociala negativa konsekvenser – känner du att du möjligen kan vara i farozonen inleder jag med en utredning, sedan analyserar jag dina svar och använder därefter mig av evidensbaserade behandlingsmodeller – tillgång till läkare har vi också.

FÖRETAGSUPPDRAG

___________

De företagsuppdrag jag gör kan vara av kortvarig natur men även också sk interimsuppdrag det betyder att jag kan verka på ett företag under en längre tid, vanligtvis upp till 12 månader

Det som jag oftast stöttar företag i är rådgiving till säljchefer, rekrytering, säljutbildningar. I de uppdrag jag går in avseende interimsuppdrag kan vara att starta upp en säljorganisation/FC eller också skapa en väl fungerande HR-avdelning.

Min egen bakgrund avseende utbildningar

Formella Utbildningar

Gymnasiet treårig samhällsvetenskaplig

IHM Marknadsekonom samt Key Account Management

Idrottshögskolan Örebro

Övriga utbildningar

Strategisk försäljning och Professional sales negotiation

OBM – Ledarskapspsykologi.

Mediaskolan på Mediacom-marknadsanalys/försäljning

Dynamisk framträdande för bättre och tryggare presentationer.

Moving Center School I London – grupp och dynamikträning – motsvarande LGU

LEAN – Ledarutbildning – Sandholms Association .

Ledarskapsutbildning – Testhuset.

Projektledarutbildning.

 

 

ÅNGEST & DEPRESSION

___________

ÅNGEST

Ångest i psykologisk mening handlar om någon typ av oro eller rädsla. De kroppsliga reaktionerna av ångesten är spänning, ett ”inre tryck” eller rastlöshet, och det kan vara just dessa kroppsliga sensationer som skapar obehag.  

Den psykiska ångesten kan variera i styrkegrad alltifrån ängslan eller oro, till skräck eller fullskalig panikkänsla (panikångest). Den kan utgöras av en kortvarig episod eller vara ständigt närvarande, nästan som ett personlighetsdrag.  

Man skiljer mellan primär ångest, där ångestsymtomet är själva grunden i diagnosen, och sekundär ångest, då ångesten snarare är ett av flera symtom.

Ångest är ett visst mått av larmsystem – en del av livet och fyller en viktig funktion. Ångest är nämligen den starkaste drivkraft vi har för förändring, vare sig det är faktorer i omgivningen eller hos en själv som man bör ta itu med.   

Symtom

En viktig aspekt av ångest är att den alltid åtföljs av speciella kroppsliga reaktioner. Kroppen, tankarna och känslorna är så tätt sammanvävda att det ofta är svårt att veta vad som är vad. 

Samspelet fungerar i alla riktningar så att de kroppsliga reaktionerna väcker negativa känslor och tankar, ältande av tankar leder till ökad oro, oro leder till reaktioner i kroppen osv. På det här viset kan man säga att ångesten är väldigt bra på att hålla sig själv vid liv och ständigt växa sig starkare.

Själva ångesten är helt ofarlig, i den meningen att den inte innebär att man är vare sig galen eller håller på att dö. Däremot är ångest klart obehagligt 

Ångestdiagnoser är också ofta rejält handikappande om de tillåts pågå år efter år. Det vanligaste sättet att hantera ångest på är att undvika ångestväckande situationer, och därmed begränsa sitt liv. I värsta fall kan man hamna i ett läge där man knappt klarar av att lämna hemmet, än mindre att ha normala kontakter med andra. Och det säger sig väl självt att man inte mår bättre av det., har du känt ångest en tid – sök hjälp.

DEPRESSION

Man kan vara riktigt ledsen och förtvivlad utan att det för den skull handlar om en depression. Men om man efter två veckor fortfarande känner sig nedstämd och dessutom uppvisar en del andra symtom, så kan det röra sig om en ”egentlig depression”. 

Vanliga symtom är sömnstörningar, förändrad aptit, känslor av att vara värdelös . Livet känns ofta meningslöst, det är svårt att känna sig riktigt glad över någonting. 

Det finns studier som visar att nästan hälften av alla kvinnor och ungefär en fjärdedel av alla män någon gång i livet hamnar i en depression. Ofta kan man hitta en eller flera utlösande faktorer. För personer med en hög grad av sårbarhet för depression krävs det inga tydliga yttre utlösande faktorer. 

Olika former av depression

Det finns flera olika former och grader av depressiva tillstånd, bland annat enstaka, återkommande eller de som är årstidsrelaterade. 

Om nedstämdheten och de tillhörande symtomen inte är lika omfattande som vid en egentlig depression, men samtidigt har pågått väldigt länge så kan det handla om ett tillstånd som kallas för dystymi.  

När man drabbats av någon form av depression är det som om man ser världen genom ett par svarta glasögon. Det innebär att man har en tendens att lägga märke till allt som går dåligt och tolka saker till sin nackdel. Tittar man bakåt så minns man i första hand tråkigheter och misslyckanden. Och framtiden ter sig också mörk om man utgår ifrån att ingenting kommer att bli bättre. De här negativa tolkningarna, minnena och framtidsvisionerna underhåller nedstämdheten som i sin tur ger näring åt de negativa tankarna. 

Med en lindrig depression är det fullt möjligt att hålla skenet uppe, att gå till skolan eller jobbet och skratta med när någon drar ett skämt. Då kan det vara svårt för omgivningen att förstå hur hopplöst och svart allt känns, och att det emellanåt känns nästan omöjligt att ta sig upp ur sängen. 

Med en svår grad av depression är risken stor att man faktiskt blir kvar i sängen. 

Vad kan man göra själv?

Oavsett grad av depression vill man inte höra orden ”ryck upp dig” från omgivningen, för vore det så enkelt så gjorde man det. Däremot är det alltid bra att ta sig upp ur sängen och försöka aktivera sig på något sätt. Fysiska aktiviteter/motion är bra ur flera synpunkter, bland annat ökar det smärtlindrande måbra-hormonet endorfin i kroppen. 

En del gånger går en depression över av sig självt. Men det är alltid klokt att söka hjälp i ett tidigt skede. Risken är annars stor att man fastnar i de negativa tankemönstren och drar sig mer och mer undan omvärlden.

 

 

 

 

MINDFULNESS

Tanken är att det ger oss större möjlighet att påverka det enda som vi faktiskt kan och det är vår nutid. Medveten närvaro skiljer sig från att automatiskt reagera på det som händer oss och styras av tankar och känslor, benämnt som att gå på ”autopilot”. Träning i medveten närvaro används ofta i psykoterapi för personer som lider av t.ex. stress, ångest och nedstämdhet. När man är stressad och har ångest tänker man ofta på det som kommer hända i framtiden, man oroar sig för det som inte ännu har hänt istället för att vara i nuet. Vid nedstämdhet är det vanligt att man ältar det som redan har hänt och är heller inte i nuet.