Psykoterapi I STOCKHOLM 

KBT-Terapi

KBT eller Kognitiv Beteendeterapi har blivit en mycket populär behandlingsform, diagnosbaserade behandlingsmanualer har bidragit till att sprida denna behandlingsmodell. KBT har på vetenskapliga grunder visat sig fungera på de flesta psykiska utmaningar. Om vi tar ett exempel på tankar hur de fungerar kan vi notera att om patienten säger till sig själv att han är värdelös blir det snart en objektiv sanning – jag brukar säga att man inte bör ta sina tankar på så stort allvar, mer se dem som bara tankar – inte faktiska realiteter. Tankar påverkar oss otroligt mycket – detta exempel är något jag ofta stöter på då just tankar kan få oss att må riktigt dåligt – Här presenterar jag några behandlingsformer – exponering, beteendeexperiment, beteendeaktivering, kognitiva tekniker etc, nedan kan du se vad KBT kan hjälpa dig med.

 • Ångest
 • Depression
 • Bipolär störning
 • Stress
 • Kronisk smärta
 • Sömnstörning
 • Missbruk
 • Social fobi
 • Tvångstankar/handlingar

Har du frågor, tveka inte att kontakta mig/oss.

 

Parterapi

De flesta parterapeuter utgår från nuet i sitt arbete, ibland går vi bakåt i tiden om det behövs för att få förståelse för olika beteenden och agerande. Grundregeln är att vi tar efter vår ursprungsfamiljs beteenden, och då kan det bli en krock utan att man tänker på varför vi agerar som vi gör.

Idag upplever jag att par tar hjälp i ett tidigare skede. vilket är bra – förr var det något mindre som växte tills det blivit så besvärande att man tvingades söka hjälp. Vi hade tidigare en tendens att i större grad försöka hantera problemet själva. När man man inte lyckades att reda ut problemet, då sökte vi hjälp. Ju mer avdramatiserat det blir att söka hjälp i en parterapi, desto bättre – då ökar chansen att rädda relationen.

Hur vi lever i nära relationer beror till stor del på våra anknytningsmönster. Dessa kan förändras under livet, men utvecklas framförallt under de första två levnadsåren.
Anknytningsmönster kan delas in i fyra kategorier.

 1. I den trygga anknytningen kan barnet lita på att vårdnadshavaren finns där för barnet och kan hjälpa det i svåra situationer. Barnet blir tryggt och har som vuxen lätt att komma nära andra och fungera i relationer.

 2. I den otrygga och undvikande anknytningen lär sig barnet att det blir avvisat när det behöver hjälp. Det måste klara sig själv i stället för att få närhet och stöd. Som vuxen klarar det ytliga relationer bra, men är distanserade i nära relationer och drar sig undan närhet.

 3. I den otrygga och ambivalenta anknytningen blir barnet växelvis omhändertaget eller avvisat av de vuxna. Det utvecklar rädsla och separationsångest. Som vuxna har de stark längtan efter närhet och kan därför även undvika nära relationer.

4. I den otrygga och desorganiserade anknytningen har barnet fått utstå fysisk eller psykisk misshandel, eller föräldrar som inte kan tolka barnets beteende och kanske reagerar med ilska på barnets gråt. Som vuxen kan detta innebära svåra relationsstörningar.

De mest vanliga utmaningarna vi har och som vi hanterar inom parterapi är:

1.Kommunikationproblem

2.Brist på närhet och sexualitet

3.Stressrelaterade problem – vi har för mkt att göra

4.Tillitsproblem

5.Någon form av besvikelse

6.Utvecklas åt olika håll/vill olika 

Jag har arbetat med ca 550 par genom åren – Jag använder mig av KBT och Imago metoden. Du/ni kan kontakta mig så berättar jag mer.

Individuell terapi

Samtliga psykologer/psykoterapeuter på mottagningen har flera års erfarenhet av arbeta med psykisk ohälsa i alla dess former. I den individuella terapin kan du få hjälp, stöd och vägledning för att må bättre och bryta dina vanor. De första samtalen är ett så kallat bedömningsssamtal. Vi samlar då in så mycket information om dig som möjligt gällande din problematik, livssituation, mål och dina behov för att kunna anpassa en behandlingsplan. Vi får ofta frågan hur många sessioner det krävs, det är dock svårt att säga  hur lång en behandling är då det varierar beroende på problematik, livssituation och behov. Det rekommenderas för enskild/individuell terapi, att man går en gång i veckan men det går också bra att glesa ut sessionerna och träffas mer sällan. Jag /vi arbetar självklart enligt evidensbaserade KBT-metoder.

Coachning och utveckling.

Jag anser att coachning tar upp frågan om framtida möjligheter inte om begångna misstag eller missbedömningar även om det kan dyka upp i samtalet – min roll som business coach handlar för mig om framtida möjligheter.

Jag  har parallellt till min roll som psykoterapeut verkat som affärscoach för flera företag – Care On, Nextjet, Cynober, HM, Mr Smith, Nextjet, Ljung&Sjöberg, Monteriva, Ahlgrens, Academic Work, Philip Morris, Executive search, XLNT, med flera – för mig handlar coachning om hur något görs som om vad som görs. De resultat som uppnås genom coaching beror i hög grad på den stödjande relationen mellan den som coachar och den som skall bli coachad och på vilka kommunikationsmedel och vilken kommunikationsstil som används. Den som skall coachas söker kunskap från sig själv med stöd och stimulans från mig som coach – målet är att förbättra resultaten det överskuggar hela andemeningen i våra samtal, och inte minst hur man bäst kan uppnå det.  

STRESSHANTERING

Långvarig stress är mycket skadlig för oss och leder inte sällan till allvarlig psykisk ohälsa som nedstämdhet, depression och potentiellt utbrändhet, eller som det också kallas, kronisk utmattningsdepression. Det finns påtagliga signaler såväl av fysisk, känslomässig och kognitiv karaktär. De vanligaste signalerna är att minnet påverkas, vi blir också känsliga för sinnesintryck, starka känsloreaktioner och till sist sömnsvårigheter allt i en negativ spiral.

Kanske kommer vi på oss själva med att glömma saker på ett sätt som vi inte är vana vid. Vi går in i ett rum för att göra något, när vi väl är där kommer vi inte ihåg vad det var vi skulle göra. Kanske gör du en presentation för en kund och hamnar i en blackout, du minns helt enkelt inte vad du skall förmedla även om du gjort det hundar gånger tidigare. När någon sedan frågar – hur det gick med det där kundsamtalet har vi inte en aning om vad som faktiskt hände vilket gör oss rädda. Problem med korttidsminnet är ett av de vanligaste symptomen vid kronisk stress, vilket har att göra med att den del i hjärnan där viktiga minnesfunktioner finns tagit skada av tillståndet, vi kan idag påstå att du genom stress skadar din hjärna.

Kanske har vi märkt att vi har blivit ”onormalt” känsliga för höga ljud eller starkt ljus. Vi kanske skulle gå på teater med en vän men kunde inte koncentrera oss på pjäsen eftersom vi upplevde ljudeffekterna så starka och obehagliga. Vi klagar högljutt på vår sambo/barnen när hon/han skruvar upp belysningen/musiken.

Det är som om våra känslor konstant ligger utanför kroppen. Vi är nära att börjar gråta när vi får ett bakslag även om det inte är något stort i sig. Eller när vi ser media som beskriver en svår situation, om vi spiller te på kläderna. Eftersom vi får en ökad irritabilitet höjer vi rösten åt en kollega när hon eller han ber om hjälp. Skrikiga barn är heller inte att önska, vi reagerar helt enkelt på ett sätt som inte står i proportion till den faktiska situationen. Känner du igen dig hoppas jag att du sökt hjälp OM inte skall du söka hjälp genom behandling. Tveka inte att kontakta mig, för att få mer information om stresshantering och grad av behandling, jag har lång erfarenhet i problematiken.

ALKOHOLPROBLEMATIK

I dagligt tal delar vi kliniker in grad av alkoholproblem utifrån följande kriterier – Brukare – Riskbrukare – Missbruk – Beroende. Brukare är de som dricker med medveten måtta, riskbrukare blir många av oss på sommaren kanske i samband med semestern då alkoholintaget ökar rätt påtagligt, missbruk då har alkoholen blivit en del i din vardag med olika negativa konsekvenser för dig privat och på ditt arbete, både direkt som indirekt. En som är beroende har skadat sin hjärna så pass mycket att återvända till livet som “nykterist” oftast inte är möjligt – du blir det vi i vardagligt tal kallar – nykter alkoholist.  

Jag behandlar alkoholproblematik genom 12-stegsprogrammet och med KBT med syfte att få dig att minska på ditt alkoholintag till att inse vad som för dig är absolut nödvändiga beslut avseende alkohol. Många med alkoholproblem lever med skam och skuldkänslor samt stark förnekelse som tär på ditt psyke. 

Självklart arbetar jag under tystnadsplikt.

SPELMISSBRUK

Spelberoende, eller spelmissbruk liknar i många avseenden alkohol och drogberoende framför allt när det avser konsekvenser för hjänans belöningssystem och de psykosociala negativa konsekvenserna – känner du att du möjligen kan vara i farozonen inleder jag med en utredning, sedan analyserar jag dina svar och använder därefter mig av evidensbaserade behandlingsmodeller.

FÖRETAGSUPPDRAG

De företagsuppdrag jag gör kan vara av kortvarig natur men även också sk interimsuppdrag det betyder att jag kan verka på ett företag under en längre tid, vanligtvis upp till 12 månader

Det som jag oftast stöttar företag i är rådgiving till säljchefer, rekrytering, säljutbildningar. I de uppdrag jag går in avseende interimsuppdrag kan vara att starta upp en säljorganisation/FC eller verka som tf säljchef. Olika typer av specifika uppdrag som är HR-baserade förekommer också exempel kan vara rekrytering – här använder jag mitt psykoterapeutiska kunnande.

Min egen bakgrund avseende utbildningar

Formella Utbildningar

 • Gymnasiet treårig samhällsvetenskaplig
 • IHM Marknadsekonom samt Key Account Management
 • Psykoterapiutbildning Uppsala
 • Idrottshögskolan Örebro

Övriga utbildningar

 • Strategisk försäljning och Professional sales negotiation
 • OBM – Ledarskapspsykologi.
 • Mediaskolan på Mediacom-marknadsanalys/försäljning
 • Dynamisk framträdande för bättre och tryggare presentationer.
 • Moving Center School I London – grupp och dynamikträning – motsvarande LGU
 • LEAN – Ledarutbildning – Sandholm Associates .
 • Ledarskapsutbildning – Testhuset.
 • Projektledarutbildning.

ÅNGEST & DEPRESSION

Ångest i psykologisk mening handlar om någon typ av oro eller rädsla. De kroppsliga reaktionerna av ångesten är spänning, ett ”inre tryck” eller rastlöshet, och det kan vara just dessa kroppsliga sensationer som skapar obehag.  

 

Den psykiska ångesten kan variera i styrkegrad alltifrån ängslan eller oro, till skräck eller fullskalig panikkänsla (panikångest). Den kan utgöras av en kortvarig episod eller vara ständigt närvarande, nästan som ett personlighetsdrag.  

 Man skiljer mellan primär ångest, där ångestsymtomet är själva grunden i diagnosen, och sekundär ångest, då ångesten snarare är ett av flera symtom.

Ångest är ett visst mått av larmsystem – en del av livet och fyller en viktig funktion. Ångest är nämligen den starkaste drivkraft vi har för förändring, vare sig det är faktorer i omgivningen eller hos en själv som man bör ta itu med. 

 En viktig aspekt av ångest är att den alltid åtföljs av speciella kroppsliga reaktioner. Kroppen, tankarna och känslorna är så tätt sammanvävda att det ofta är svårt att veta vad som är vad.  

Samspelet fungerar i alla riktningar så att de kroppsliga reaktionerna väcker negativa känslor och tankar, ältande av tankar leder till ökad oro, oro leder till reaktioner i kroppen osv. På det här viset kan man säga att ångesten är väldigt bra på att hålla sig själv vid liv och ständigt växa sig starkare.

Själva ångesten är helt ofarlig, i den meningen att den inte innebär att man är vare sig galen eller håller på att dö. Däremot är ångest klart obehagligt 

Ångestdiagnoser är också ofta rejält handikappande om de tillåts pågå år efter år. Det vanligaste sättet att hantera ångest på är att undvika ångestväckande situationer, och därmed begränsa sitt liv. I värsta fall kan man hamna i ett läge där man knappt klarar av att lämna hemmet, än mindre att ha normala kontakter med andra. Och det säger sig väl självt att man inte mår bättre av det., har du känt ångest en tid – sök hjälp.

Man kan vara riktigt ledsen och förtvivlad utan att det för den skull handlar om en depression. Men om man efter fyra veckor fortfarande känner sig nedstämd och dessutom uppvisar en del andra symtom, kan det röra sig om en ”egentlig depression”. 

Vanliga symtom är sömnstörningar, förändrad aptit, känslor av att vara värdelös . Livet känns ofta meningslöst, det är svårt att känna sig riktigt glad över någonting. 

Det finns studier som visar att nästan hälften av alla kvinnor och ungefär en fjärdedel av alla män någon gång i livet hamnar i en depression. Ofta kan man hitta en eller flera utlösande faktorer. För personer med en hög grad av sårbarhet för depression krävs det inga tydliga yttre utlösande faktorer. 

Olika former av depression

Det finns flera olika former och grader av depressiva tillstånd, bland annat enstaka, återkommande eller de som är årstidsrelaterade. 

Om nedstämdheten och de tillhörande symtomen inte är lika omfattande som vid en egentlig depression, men samtidigt har pågått väldigt länge så kan det handla om ett tillstånd som kallas för dystymi.  

 När man drabbats av någon form av depression är det som om man ser världen genom ett par svarta glasögon. Det innebär att man har en tendens att lägga märke till allt som går dåligt och tolka saker till sin nackdel. Tittar man bakåt så minns man i första hand tråkigheter och misslyckanden. Och framtiden ter sig också mörk om man utgår ifrån att ingenting kommer att bli bättre. De här negativa tolkningarna, minnena och framtidsvisionerna underhåller nedstämdheten som i sin tur ger näring åt de negativa tankarna. 

Med en lindrig depression är det fullt möjligt att hålla skenet uppe, att gå till skolan eller jobbet och skratta med när någon drar ett skämt. Då kan det vara svårt för omgivningen att förstå hur hopplöst och svart allt känns, och att det emellanåt känns nästan omöjligt att ta sig upp ur sängen. 

Med en svår grad av depression är risken stor att man faktiskt blir kvar i sängen. 

Vad kan man göra själv?

Oavsett grad av depression vill man inte höra orden ”ryck upp dig” från omgivningen, för vore det så enkelt så gjorde man det. Däremot är det alltid bra att ta sig upp ur sängen och försöka aktivera sig på något sätt. Fysiska aktiviteter/motion är bra till en viss gräns, försöka hålla rutiner är alltid bra anseende mat ,sömn, hygien etc

MINDFULNESS

Tanken är att Mindfulness ger oss större möjlighet att påverka det enda som vi faktiskt kan och det är vår nutid. Medveten närvaro skiljer sig från att automatiskt reagera på det som händer oss och styras av tankar och känslor, benämnt som att gå på “autopilot”. Träning i medveten närvaro, eller mindfulness, används ofta i psykoterapi för personer som lider av t.ex. stress, ångest och nedstämdhet. När man är stressad och har ångest tänker man ofta på det som kommer hända i framtiden, man oroar sig för det som inte ännu har hänt istället för att vara i nuet. Vid nedstämdhet är det vanligt att man ältar det som redan har hänt och är heller inte närvarande i nuet. 

 

DROGER

Vi vänder oss till de som är över 20 år som har drogproblem samt är motiverad att ge dig själv en chans att komma ur sitt missbruk – behandlingsomfånget består av 12-stegsprogrammet samt

MI – är en samtalsmetod för bl.a. missbruk – syfte är att underlätta förändringsprocesser

CRA – Manualbaserad metod för missbruk

HAP – Kognitiv-beteendeterapeutisk orientering med fokus på integration av känslor, beteendeförändring

Självklart arbetar vi under tystnadsplikt.