ÅNGEST & DEPRESSION-Värt att veta

Ångest i psykologisk mening handlar om någon typ av oro eller rädsla. De kroppsliga reaktionerna av ångesten är spänning, ett ”inre tryck” eller rastlöshet, och det kan vara just dessa kroppsliga sensationer som skapar obehag.  

 

Den psykiska ångesten kan variera i styrkegrad alltifrån ängslan eller oro, till skräck eller fullskalig panikkänsla (panikångest). Den kan utgöras av en kortvarig episod eller vara ständigt närvarande, nästan som ett personlighetsdrag.  

 Man skiljer mellan primär ångest, där ångestsymtomär själva grunden i diagnosen, och sekundär ångest, då ångesten snarare är ett av flera symtom.

Ångest är ett larmsystem – en del av livet och fyller en viktig funktion. Ångest är nämligen den starkaste drivkraft vi har för förändring, vare sig det är faktorer i omgivningen eller hos en själv som man bör ta itu med. 

 En viktig aspekt av ångest är att den alltid åtföljs av speciella kroppsliga reaktioner. Kroppen, tankarna och känslorna är så tätt sammanvävda att det ofta är svårt att veta vad som är vad.  

Samspelet fungerar i alla riktningar så att de kroppsliga reaktionerna väcker negativa känslor och tankar, ältande av tankar leder till ökad oro, oro leder till reaktioner i kroppen osv.